De kinderfysiotherapeut richt zich op de behandeling van motorische problemen van kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Kinderfysiotherapie is bedoeld voor o.a. behandeling van voorkeurshouding bij baby’s, ontwikkelingsproblemen bij het jonge kind, motorische problemen, specifieke schrijfproblemen bij het schoolkind, conditieverbetering bij gezondheidsrisico’s zoals adipositas, astma etc.

Een kind moet nog van alles leren, kinderen leren spelenderwijs. Door spel en bewegen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek, maar soms gaat dat niet vanzelf. De ontwikkeling kan vertraagd of afwijkend zijn, als gevolg van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- of bewegingsapparaat of doordat onvoldoende motorische ervaring kan opdoen in zijn of haar leefomgeving.

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die het kind onder de knie moet krijgen. Het ene kind heeft daarbij wat meer oefening nodig dan het andere, soms is het gewoon nodig dat een kind daarbij wat hulp krijgt.
Een kinderfysiotherapeut kan vaststellen of de ontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend is door middel van een intake gesprek, observatie en onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten wordt indien nodig behandeld.

De kinderfysiotherapeut in onze praktijk heeft een 3 jarige post HBO opleiding kinderfysiotherapie gevolgd en is lid van de NVFK (Nederlandse vereniging voor fysiotherapie in de kinder- en jeugdzorg). Zij is gespecialiseerd in de motorische en sensorische ontwikkeling van kinderen en het helpen oplossen van problemen daarbij. Tijdens de behandelperiode wordt intensief samengewerkt met o.a. huisarts, consultatiebureau, schoolarts, logopedist, remedial teacher, andere fysiotherapeuten en medisch specialisten uit de 2e lijnszorg, als revalidatiearts, kinderarts en kinderneuroloog.

Met de volgende hulpvraag kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht:

  • Mijn baby heeft een scheve houding of beweegt anders dan anders, moet ik hieriets aan doen?
  • Mijn peuter heeft moeite met lopen, springen of knutselwerkjes, is dit normaal?
  • Mijn kind kan nog niet huppelen, springen, klauteren, bal gooien/vangen of fietsen, hoe kunnen we dit aanleren?
  • Mijn schoolgaande kind heeft moeite met schrijven of sportvaardigheden (zwemmen, balsporten of gym op school), is er iets aan de hand?

Hoe komt u bij een kinderfysiotherapeut?

Ouders/ verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist kunt u verwezen worden naar een kinderfysiotherapeut. U kunt ook zonder verwijzing met uw hulpvraag bij ons terecht, we bepalen dan eerst of er een indicatie is om met kinderfysiotherapie aan te vangen.

Wat kunt u verwachten?

Uw kind is verwezen naar een kinderfysiotherapeut i.v.m. (dreigende) problemen in de harmonische ontwikkeling van de motoriek. Na een eerste intake gesprek zal de kinderfysiotherapeut uw kind gaan observeren en onderzoeken. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school en eventueel andere betrokkenen. De hulpvraag van ouder, kind en omgeving wordt geformuleerd. Door met ouders/verzorgers een vragenlijst door te nemen krijgen wij een beeld van hoe de ontwikkeling van het kind tot nu toe verlopen is.

Bij het motorische onderzoek maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van betrouwbare, gestandaardiseerde motorische testen voor bijv. het vastleggen van het algehele motorische ontwikkelingsniveau, of om te bepalen of het kinderhandschrift aan de norm voldoet.

Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal gericht zijn op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol.

Kindgericht oefenmateriaal kan het plezier in bewegen stimuleren, vergroten en specifieke functies uitlokken.

Indien nodig, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Communicatie met ouders/verzorgers en andere betrokken:

De kinderfysiotherapeut betrekt ouders/verzorgers zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben ouders/verzorgers meer mogelijkheden om het kind in zijn dagelijkse functioneren te begeleiden.

Het kan noodzakelijk zijn contact op te nemen en/of samen te werken met andere hulpverleners, om zo uw kind optimale begeleiding te bieden en/of om begeleiding zo optimaal mogelijk af te stemmen. (Dit betreft disciplines als huisarts, art-specialist, logopedist, ergotherapeut, leerkracht, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker en anderen.)

Als uw kind niet door een arts verwezen is, maar u wel vragen hebt over de ontwikkeling van uw kind die betrekking hebben op de motoriek, dan kunt u zich ook direct tot de kinderfysiotherapeut wenden. Er wordt dan eerst bekeken of er andere mogelijke oorzaken voor de afwijkende ontwikkeling zijn. De kinderfysiotherapeut verwijst u dan naar de huisarts en overlegt met hem/haar over de hulpvraag die u met het kind gesteld hebt. Eventueel vindt daarna verder onderzoek plaats.